Privacyverklaring

Alfa Schoonmaakservice, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alfa Schoonmaakservice, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,   deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 •  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Alfa Schoonmaakservice, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin,  vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerkingen

Alfa Schoonmaakservice verwerkt persoonsgegevens van drie (3) doelgroepen, namelijk: 1. klanten, 2 Prospect en geïnteresseerden, 3 Sollicitanten

In de tabellen staat per doelgroep omschreven;

 • Waarvoor de gegevens verzameld worden (doeleinden)
 • Op basis van welke grondslag de verwerking plaatsvindt (rechtsgronden)
 • Welke persoonsgegevens er verzameld worden
 • Hoe lang de gegevens bewaard worden (bewaartermijn)
 • Welke personen binnen de organisatie de gegevens verwerken (verwerkers)

Klanten
Doeleinden:
Persoonsgegevens van klanten worden door Alfa Schoonmaakservice, verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: – Financiële administratie – Bevestiging – Uitvoering van de opdracht – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen

Rechtsgronden:
De grondslag voor de verwerking is: – De overeengekomen opdracht  voor de voor de verwerking; en contractovereenkomst

Persoonsgegevens;
Voor de uitvoering van de contractovereenkomst worden de volgende persoonsgegevens gevraagd: – (Zakelijke) naam – (Zakelijk) Adres – (Zakelijk) – Postcode – (Zakelijk) Woonplaats – (Zakelijk) Telefoonnummer – (Zakelijk) E-mailadres – Telefoon(Zakelijk)

Bewaartermijn;
De gegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden, vanuit wettelijke verplichting, gegevens alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerkers;
De gegevens worden verwerkt door: administratie

Prospect en geïnteresseerden
Doeleinden:
Persoonsgegevens van prospect, en geïnteresseerde worden door Alfa Schoonmaakservice, verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: – Administratie – Sales (offertes)

Rechtsgronden:
De grondslag voor de verwerking is: – voorgenomen overeenkomst tot uitvoering activiteiten. Voor de verwerking;                    

Persoonsgegevens:
Voor het uitvoeren van sales of marketing activiteiten worden de volgende persoonsgegevens gevraagd- (Zakelijke) naam – (Zakelijk) Adres – (Zakelijk) Postcode – (Zakelijk) Woonplaats – (Zakelijk) Telefoonnummer – (Zakelijk) E-mailadres – (Zakelijk)Telefoon.

Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen gedurende de periode dat men wordt gezien als prospect, lobbycontact en/of geïnteresseerde of totdat de toestemming wordt ingetrokken door het aangeven dat men niet meer benaderd wilt worden.

Verwerkers
De gegevens worden verwerkt door: administratie


Sollicitanten

Doeleinden;                                 
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Alfa Schoonmaakservice, verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: – Werving en Selectie..

Rechtsgronden                            
De grondslag van de verwerking is dat die noodzakelijk is voor het uitvoeren van en voor de verwerking overeenkomst (zie AVG voor de verwerking  art. 6, lid 1, deel b), namelijk de sollicitatie.

Persoonsgegevens;                      
Voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden de volgende persoonsgegevens gevraagd: Gewone persoonsgegevens – Naam – Adres – Postcode – Plaats – Woonplaats – Telefoonnummer – Email – Geboortedatum – Geslacht- Nationaliteit- Burgerlijke staat .

Bewaartermijn;                           
Sollicitatiegegevens worden uiterlijk binnen 4 weken vernietigd, tenzij er toestemming wordt gegeven voor een langere termijn (sollicitatieportefeuille).

Verwerkers;                                 
De gegevens worden verwerkt door: – Administratie – Loonadministratie.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Hierbij kunt u denken aan: partijen die, alleen indien geautoriseerd door Alfa Schoonmaakservice, toegang hebben tot gegevens zijn de partijen: – Die ons  boekhoudprogramma verzorgen; – Die ons personeelsadministratie programma verzorgen; – Die onze computer software onderhouden;

*Deze partijen mogen de gegevens niet verwerken, maar komen alleen in aanraking met de gegevens bij onderhoud van de software.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke buiten de EU gevestigd zijn.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Alfa Schoonmaakservice van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij hanteren een autorisatiebeleid, waarbij alleen de geautoriseerde medewerkers bij de gegevens kunnen en deze mogen     verwerken;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Onze systemen zijn beschermd door firewalls;
 • Onze systemen worden regelmatig onderhouden met automatische updates, zodat software resistent is tegen digitale bedreigingen;
 • Gegevens zijn beveiligd door slot en alarm;
 • Wij maken gebruik van cameratoezicht, camera’s zijn zichtbaar en onzichtbaar opgehangen.

 

Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie

 • Je hebt het recht jouw eigen persoonsgegevens in te zien en/of jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.
 • Naast bovenstaande rechten heb je te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Indien in deze privacyverklaring is aangegeven dat de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht jouw toestemming in te trekken.
 • De intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

 

Toestemming intrekken
 Indien wij u gegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling door contact op te nemen met Alfa Schoonmaakservice door het gebruik van onderstaande contactgegevens.

Legitimatie;
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan vernoemde verzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering 
Er wordt geen geautomatiseerde vorm van besluitvorming en profilering toegepast.

Wijzigen Statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Klachten
Betrokkenen hebben het recht om in actie te komen wanneer zij van mening zijn dat hun persoonsgegevens in strijd met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Meer informatie over klachten: artikel 77 & 78 AVG.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
Alfa Schoonmaakservice.
Galliërshof 6
5349 BV Oss
Telefoon:  0412-405051
Fax:          0412-405052
Email:      info@alfaschoonmaakservice.nl